Tối ưu hệ thống website

Tối ưu hệ thống website

Thông thường tối ưu tổng thể cho website rơi vào giai đoạn cuối của phát triển, sau khi website đã được xuất bản lên internet và tốt nhất là sau khi web đã hoạt động một thời gian từ 1 đến 3 tháng.